Skip to main content
Home » Antimicrobiële resistentie » Nieuw Nederlands Consortium verwijdert antibiotica uit reststromen
AMR

Nieuw Nederlands Consortium verwijdert antibiotica uit reststromen

Jaarlijks wordt wereldwijd ruim 230.000 ton antibiotica geproduceerd. De verwachte productiegroei bedraagt 7% per jaar. Deze antibiotica worden gebruikt voor de bestrijding van infectieziekten bij mens en dier en in de land- en tuinbouw. Een aanzienlijk deel van deze antibiotica komt via afvalwater terecht in het milieu en leidt daar tot ongewenste resistentievorming bij bacteriën. Veel antibiotica worden in het milieu slechts langzaam afgebroken en dat betekent dat deze antibiotica zich steeds meer ophopen. Een nieuw Nederlands Consortium wil het tij keren en richt zich op het terugdringen van deze antibiotica in reststromen, afvalwater en oppervlaktewater. Dat biedt unieke kansen voor Nederland.

Consortium ontsluit bestaande technologie én ontwikkelt nieuwe en meer duurzame technologie

Het Consortium, dat bestaat uit zo’n 20 bedrijven en instellingen in de water-, zorg-, en geneesmiddelensector, richt zich op het voorkómen van lozing van antibiotica én op het verwijderen van antibiotica uit afvalwater. Het Consortium zet bestaande, commercieel beschikbare technologie in en richt zich op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe, duurzame en beter betaalbare technologie voor de verwijdering van antibiotica. Om die reden is deelname van Nederlandse kennisinstellingen van groot belang.

Consortium gericht op afvalwater, reststromen en oppervlaktewater

Het Consortium richt zich in eerste instantie op de afvalwaterstromen van ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij deze instellingen worden relatief veel antibiotica gebruikt die, tenzij speciale voorzorgsmaatregelen zijn genomen, via de ontlasting van patiënten terecht komen in het afvalwater. Een andere belangrijke bron van vervuiling van antibiotica betreft de producenten van antibiotica, zoals in landen als China en India, die hun productieafval lozen op het oppervlaktewater. Ook kan sprake zijn van te hoge concentraties van antibiotica in het oppervlaktewater en bij waterzuiveringsinstallaties. Voorkomen moet worden dat de antibiotica in het dieper gelegen grondwater terecht komen. Het Consortium zal implementatie-, onderzoek- en innovatieprojecten uitvoeren in Nederland, de EU en in landen als China en India.

Antibioticaresistentie grotere gevolgen dan COVID-19

Antibioticaresistentie, of in bredere zin antimicrobiële  resistentie (‘AMR’), is een onzichtbaar, veelkoppig monster. Niet voor niets beschouwt de WHO antibioticaresistentie als één van de grootste problemen voor de wereldgezondheid en voedselveiligheid. Nu al overlijden jaarlijks wereldwijd zo’n 700.000 mensen aan de gevolgen van resistente micro-organismen. Dit kan in 2050 oplopen tot jaarlijks miljoenen mensen die overlijden aan de gevolgen van resistente micro-organismen. AMR heeft, zeker als we dit ongecontroleerd zijn gang laat gaan, op de lange termijn een grotere maatschappelijke en economische impact dan COVID-19 nu al heeft.

Nederland gidsland bij reductie antibiotica in afvalwater

Nederland kan wereldwijd een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van AMR. Het heeft zeer veel te bieden op het gebied van watermanagement en (afval)waterzuivering. Ook staat het binnen Europa bekend als voortrekker op het gebied van terughoudend voorschrijfbeleid van antibiotica. Het Consortium biedt de kans om Nederland ook gidsland te laten worden op het gebied van de reductie van antibiotica in reststromen. De behoefte aan toegankelijke en duurzame oplossingen wordt wereldwijd steeds groter.

Bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen zijn welkom

Het Consortium is een initiatief van AMR Insights, de coalitie duurzame farmacie (VIG, Bogin, Neprofarm, KNMP) en het European Water Stuwardship. Het Consortium verwelkomt bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan de reductie van antibiotica en andere geneesmiddelen.

Meer informatie over Het Consortium?

Bezoek dan www.amr-insights.com
E: [email protected]
T: +3120214 6068

18 November vindt het EADA 2020 (Emerging Antimicrobials & Diagnostics in AMR 2020) plaats. Voor meer informatie over dit online, eendaags evenement, bezoek www.amr-insights.eu/eada.

Next article